Gia đình/Family of
Phan Thiện Châu & Nguyễn Phương-Mai
../55th.jpg
Chau Thien Phan & Teresa Phuong-Mai Phan
8 April 1967
Gặp gỡ lúc đầu / First encounters (Christmas 1966-New Year 1967)
Đám Hỏi / Engagement, 15 February 1967
Đám Cưới / Wedding, 8 April 1967
Qua thời gian / Over the years

Trang Nhà Phan Thiện Châu/ Homepage of Chau Thien Phan